Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door PBN Hosting SL. Geregistreerd in Spanje met bedrijfsnummer: B67714840

Geregistreerd adres: Calle Colon 26 5-D, Alicante, 03001, Spanje

U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het bovenstaande adres. Of door een e-mail te sturen naar oficina@pbnhostingsl.com

Annulerings- en restitutiebeleid

Zodra uw bestelling is geplaatst. Het is niet mogelijk om te annuleren. Betaling bevestigt de bestelling als definitief.

Er wordt onder geen enkele omstandigheid restitutie verleend. Het is ten strengste verboden om eventuele terugvorderingen, geschillen of soortgelijke terugvorderingen van aan ons betaalde gelden uit te voeren. Als u dit probeert, stemt u ermee in om ons de relevante kosten te betalen die we hebben gemaakt om ons te verdedigen. Inclusief de tijd die we hebben besteed aan het verdedigen ervan en het voorbereiden van de verdediging. Deze wordt aan u gefactureerd voor een bedrag van $ 100,- per uur, met een minimum van 5 uur.

Als u doorgaat met het openen van een geschil of een terugvorderingsverzoek van welke aard dan ook, begrijpt u dat dit niet acceptabel is. En is in strijd met onze servicevoorwaarden. Waarvoor u ons geld moet betalen, zoals hierboven beschreven, om de zaak professioneel te verdedigen. Wij behouden ons het recht voor als u dit probeert. Om al uitgevoerd werk ongedaan te maken. Dit omvat het verwijderen van alle backlinks, inhoud en andere verleende diensten.

Deze service wordt op uw wensen afgestemd. Er zijn geen restituties voor gepersonaliseerde diensten toegestaan ​​volgens de EU-wetgeving.

Sitelijsten

U gaat ermee akkoord dat u de lijst met sites die u in uw rapporten wordt toegezonden, nooit zult delen. Ze moeten veilig worden opgeslagen en mogen op geen enkele manier worden verspreid.

U stemt ermee in dat u de rapporten en elke vermelding van sites en andere gebruikers strikt vertrouwelijk accepteert. U gaat ermee akkoord dat u bij het plaatsen van een bestelling een strikte privacyovereenkomst aangaat tussen PBN Hosting SL en uzelf of de beoogde ontvanger. Elke schending van deze privacyovereenkomst of het delen van sitelijsten in welk opzicht dan ook. Zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van alle uitstaande of door ons geleverde diensten.

U begrijpt dat als u een van deze voorwaarden schendt, u aansprakelijk bent voor ten minste het volgende, zoals vastgelegd in de wet.

  1. De kosten voor het opnieuw opbouwen van het deel van het netwerk waarop u deze voorwaarden heeft overtreden.
  2. De volledige kosten van het oude deel van het netwerk dat door jouw handelen niet meer in gebruik is.
  3. Alle juridische kosten, gerechtskosten en advocaatkosten die zijn gemaakt door ons of een daarmee verbonden derde partij wiens rechten u hebt geschonden.
  4. Alle daarmee samenhangende kosten en lasten.

In alle opzichten valt deze overeenkomst onder het recht van de Europese Unie en dat van Spanje. Door bij ons een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met dit contract en de privacyovereenkomst. Welke termen u volledig begrijpt en accepteert. U begrijpt dat dit onder de EU-wetgeving valt. Het maakt niet uit waar u woont op het moment van de inbreuk of het bevel. U bent verplicht om te reageren en deze regels na te leven. 

Andere gebruikers:

Het is u niet toegestaan ​​contact op te nemen met andere gebruikers van wie de links mogelijk ook op de websites van u zijn geplaatst. Of met enige informatie die u direct of indirect verkrijgt via de bestelling en de bijbehorende websites. Als u dit doet, bent u aansprakelijk voor vervolging op grond van de voorwaarden van deze overeenkomst. 

Algemene servicevoorwaarden

De termen ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ verwijzen naar PBN Links te koop, eigendom van en beheerd door PBN Hosting SL en omvat alle partijen die hierop handelen PBN Links Te Koop namens. "U" en "Uw" verwijzen naar de persoon die de diensten koopt of naar iemand anders die namens hem of haar handelt. Onder 'Lid' wordt verstaan ​​een persoon die diensten koopt of iedere andere persoon die handelt in opdracht van de klant. "TOS" verwijst naar deze overeenkomst. PBN Links For Sale kan dit beleid op elk moment wijzigen, met onmiddellijke ingang nadat de wijziging is gepubliceerd. Met inachtneming van de onderstaande wederzijdse verplichtingen komen de partijen het volgende overeen, dat van toepassing is gedurende de looptijd van dit contract:

Beschikbaarheid van de dienst

1.1 Wij zullen alle commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw links live blijven. Voor een minimale looptijd van 5 jaar. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen en andere problemen buiten onze controle die ervoor zorgen dat uw links afsterven. Of op een andere manier voorkomen dat de website waarop ze worden geplaatst toegankelijk is.

1.2 Wij hebben het recht om deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als een dergelijke opschorting echter langer dan zeven dagen duurt, wordt u op de hoogte gesteld van de oorzaak.

1.3 Alle hieronder aan u geleverde diensten en uw account bij ons mogen door niemand anders dan u worden verkocht, overgedragen of gebruikt. U kunt per account slechts één inlogsessie tegelijk gebruiken. Als u meer dan één account op het systeem heeft, mag u slechts één inlogsessie tegelijk gebruiken voor elk systeemaccount; gebruikersapplicaties mogen alleen worden uitgevoerd tijdens inlogsessies. Als wordt ontdekt dat uw account is overgedragen aan een andere partij, of als er enige andere activiteit plaatsvindt die in strijd is met deze subclausule, zijn wij bevoegd om het account en de services onmiddellijk te beëindigen.

Backlink-bestellingen

2.1 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade aan gegevens die zijn opgeslagen op de websites waarnaar wij verwijzen.

2.2 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rankingdalingen of langetermijnproblemen. Inclusief handmatige straffen. Evenals algoritmeveranderingen.

2.3 U verklaart, garandeert en belooft ons dat u de aan u verstrekte backlinks uitsluitend in overeenstemming met de wet zult gebruiken. In het bijzonder garandeert en belooft u ons dat:

2.3.1 U maakt geen gebruik van de backlinks of de domeinen of IP's waarnaar zij linken. Op een manier die in strijd is met wet- of regelgeving, of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij. Je zult niet toestaan ​​dat iemand anders dit doet.

2.3.2 U zult het volgende niet verzenden, linken naar of posten:

(a) Inhoud die onwettig, bedreigend, beledigend, kwaadwillig, lasterlijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, godslasterlijk of anderszins aanstootgevend is, zoals bepaald door PBN Links te koop op welke manier dan ook. PBN Links For Sale onderschrijft, keurt of sponsort dergelijke inhoud niet.

(b) Een malware-infectie, met name een virus of andere vijandige computersoftware.

(c) De verkoop en/of distributie van enig item of substantie die een strafbaar feit vormt of aanmoedigt, of die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, ontwerprecht, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht of soortgelijke rechten van een persoon die kan bestaan ​​onder de wetten van welk land dan ook.

2.3.3 U zult geen bedrijf runnen dat gebruik maakt van bulk-e-mail, ongeacht of u zich hiervoor aanmeldt of anderszins. U zult ook geen bulkmail gebruiken om een ​​website te promoten die op ons netwerk wordt gehost.

2.3.4 U mag geen programma's uitvoeren die excessieve systeembronnen in beslag nemen, zoals CPU-cycli en geheugen, op de Server. We hosten geen IRC-servers, IRC-bots of andere programma's die veel serverbronnen vereisen.

2.4 U moet alle identificatie-, wachtwoord- en andere gevoelige informatie over uw account veiligstellen en ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen als u een ongeoorloofd gebruik van uw account of een inbreuk op de beveiliging vermoedt of verneemt, zoals verlies, diefstal of misbruik van uw account. wachtwoord of andere beveiligingsinformatie.

2.5 U dient de regels te volgen die Wij van tijd tot tijd kunnen stellen, en het is U niet toegestaan ​​de Backlinks te misbruiken op een manier die inbreuk zou maken op de rechten van Onze andere klanten.

2.6 Het is verboden voor PBN Links te koop-leden kunnen onze backlinks gebruiken om de volgende activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen:

Off-topic materiaal mag niet worden ingediend bij Usenet of een andere nieuwsgroep, forum, e-mailmailinglijst of andere soortgelijke groep of lijst als het handvest of een andere door de eigenaar gepubliceerde FAQ of beschrijving van de groep of lijst het plaatsen ervan verbiedt.

Om massale e-mailberichten te verzenden, ongevraagd, via opt-in of anderszins.

Om verstrekte informatie te vervalsen PBN Links For Sale of andere gebruikers van de dienst in verband met hun gebruik van een PBN Links te koop service te halen.

2.7.2(a) Gevolgen van overtreding:

We zullen een onderzoek starten als het bedrijf zich bewust wordt van een vermeende schending van zijn Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik. Om verder mogelijk illegaal gedrag te voorkomen, PBN Links For Sale kan de toegang van leden tijdens het onderzoek beperken. PBN Links For Sale kan, naar eigen goeddunken, de account van een Lid beperken, opschorten of beëindigen en/of andere civiele rechtsmiddelen aanwenden als de overtreding aanzienlijk is. PBN Links For Sale zal de bevoegde wetshandhavingsinstantie op de hoogte stellen van een dergelijke inbreuk als er sprake is van een strafbaar feit.

2.7.2(b) Wij behouden ons het recht voor om alle beschikbare rechtsmiddelen tegen u in te zetten in het geval dat u deze algemene voorwaarden schendt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, juridische kosten en kosten die verband houden met de reacties van Postmaster op klachten over ongevraagde commerciële mailings en/of ongeautoriseerde bulkmails en/of inbreuken op de nieuwsserver.

2.7.3 Voor uitval als gevolg van beleidsovertredingen verstrekken wij geen servicekredieten.

2.8 Elke toegang tot andere netwerken die verband houden met de diensten die wij leveren, moet voldoen aan de voorschriften die voor die andere netwerken zijn vastgesteld.

2.9 Wij zullen alles in het werk stellen om de websites waarop uw bestelling is geplaatst, integriteit en veiligheid te behouden, maar wij beloven niet dat deze vrij zullen zijn van indringers of hackers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van e-mails, verkeerde routering of andere e-mailfouten.

Beëindiging

3.1 Wij kunnen uw toegang tot de Services opschorten en/of deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen als u de aan ons verschuldigde bedragen niet betaalt wanneer deze opeisbaar worden.

3.2 Als u een van deze bepalingen schendt, kunnen wij de Services en/of deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder kennisgeving aan u.

3.3 Indien U een bedrijf bent en failliet gaat, een bewindvoerder of curator laat aanstellen, of een vrijwillige overeenkomst sluit met Uw schuldeisers, hebben Wij het recht om de Diensten onmiddellijk stop te zetten en/of deze Overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan U.

3.4 Er vindt geen restitutie plaats voor services die zijn afgesloten in overeenstemming met deze voorwaarden.

3.5 Wij hebben het recht om uw lidmaatschap op elk moment op te schorten of te beëindigen. Zonder enige terugbetaling.

3.6 U kunt de dienst niet meer annuleren nadat de bestelling is geplaatst en betaald.

3.7 Wij kunnen uw bestelling en alle daarmee verbonden diensten en alle gegevens daarop onmiddellijk verwijderen als deze Overeenkomst wordt beëindigd of de Diensten worden opgeschort.

Betaling

4.1 Alle door U te betalen vergoedingen voor de Diensten zullen in overeenstemming zijn met het tarief en de schaal van de kosten die van tijd tot tijd op Onze website worden gepubliceerd en zullen voorafgaand aan Onze dienstverlening worden betaald. We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we garanderen dat alle prijzen veilig zijn gedurende de termijn van vooruitbetaling.

4.2 U gaat ermee akkoord dat dit een persoonlijke service is en dat er geen restitutie kan worden verleend of aangevraagd. Jij backlinks kopen op eigen risico.

4.3 U kunt alle aankopen doen in de valuta van uw voorkeur.

4.4 Wij hebben het recht om de levering van Diensten aan U op te schorten, onverminderd Onze andere rechten en rechtsmiddelen onder deze Overeenkomst, als een betaling niet op of vóór de vervaldatum is betaald.

Beperking van aansprakelijkheid

5.1 Alle klantovereenkomsten, verklaringen en garanties (al dan niet opgelegd door de wet of anderszins) die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden zijn vermeld, zijn van toepassing op de Services die onder deze Overeenkomst worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot diensten voor bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een specifiek doel , zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Altijd onderworpen aan relevante subclausules.

5.2 U gaat ermee akkoord dat als u een dienst van ons ontvangt, wij, ongeacht hoe lang of kort de looptijd van uw contract met ons ook is, niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige contractuele claim, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voortvloeiend uit van of in verband met de levering van onze diensten.

5.3 Er kan in ieder geval geen claim worden ingediend, tenzij u ons binnen een jaar na het ontstaan ​​ervan op de hoogte stelt van de claim.

5.4 In geen geval kunnen wij jegens u verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies van inkomsten, contracten, inkomsten of verwachte besparingen of andere indirecte, gevolg- of economische verliezen van welke aard dan ook.

Support

6.1 Op onze website vindt u links naar alle materialen die u nodig heeft om een ​​bestelling te plaatsen. Als u vragen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice. 

6.2 Momenteel is de ondersteuningsfunctie van onze service beperkt tot onze persoonlijke ondersteuning voor het oplossen van problemen met bestellingen.

6.3 Ons ondersteuningssysteem is alleen beschikbaar in het Engels.

6.4 De enige aanvaardbare manier om contact met ons op te nemen is via ons contactformulier of per directe e-mail naar sales@pbnlinksforsale.com 

6.5 Onze ondersteuning is alleen beschikbaar van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen) van 10 uur tot 6 uur CET.

Vergoeding

7.1 U dient ons schadeloos te stellen en te beschermen tegen elke schending door u van deze algemene voorwaarden, evenals tegen elke claim die door een derde tegen ons wordt ingediend als gevolg van de levering van diensten aan u en uw gebruik van de backlinks of daarmee verbonden diensten, inclusief alle claims, acties, procedures, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven) en verliezen op welke manier dan ook door ons opgelopen of geleden als gevolg van uw schending of niet-naleving van deze overeenkomst.

Wet

8.1 Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het EU-recht. U stemt hierbij in met de jurisdictie van de Spaanse of Europese rechtbanken.

Rubrieken

9.1 Het opnemen van kopjes in deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld voor het gemak en heeft geen invloed op de interpretatie of toepassing van deze Overeenkomst.

Martelend gedrag

10.1 Niemand mag lasterlijke, schandalige of persoonlijk gevoelige informatie over een persoon publiceren zonder hun toestemming, waarbij opzettelijk emotioneel trauma wordt veroorzaakt of handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten worden geschonden.

10.2 Misbruik jegens onze medewerker(s) of personeelslid wordt niet geaccepteerd. U bent verplicht om op een professionele manier om te gaan met en te reageren op zorgen en ondersteuning. Wanneer u ons een e-mail stuurt of het Ticket Desk Support-systeem gebruikt, vermijd dan het gebruik van blokletters, uitroeptekens en andere vormen van schriftelijk geschreeuw. Deze Servicevoorwaarden verbieden elk vloeken, schreeuwen of aanvullend opzettelijk storend gedrag gericht tegen ons bedrijf(en) of haar personeel.

10.3 Elke bedreiging, ongeacht of deze persoonlijk, mondeling, op papier of door een secundaire partij wordt geuit en gericht is tegen ons of een van haar medewerkers, partners, apparatuur of bedrijven, wordt beschouwd als een overtreding van deze Servicevoorwaarden.

10.4 Elk gedrag dat wordt beschouwd als een schending van deze voorwaarden, wordt beschouwd als een schending van de Servicevoorwaarden. PBN Hosting SL zal de enige rechter zijn in gevallen waarin iets als een overtreding wordt beschouwd.

10.5 Wanneer de inhoud van deze sectie de verwijdering van het account of de link noodzakelijk maakt, worden er geen terugbetalingen gedaan.

10.6 Elke inbreuk op deze Servicevoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om uw backlinks uit onze netwerken te verwijderen. Zonder restitutie.

Annulering van de dienst

11.1 Zodra een bestelling is geplaatst, kunt u deze niet meer annuleren.

11.2 Als u wilt dat de backlinks van uw bestellingen uit onze netwerken worden verwijderd. Dan kunt u de verwijdering ervan aanvragen door een e-mail te sturen naar sales@pbnlinksforsale.com met de exacte lijst met links die u wilt verwijderen. Wij brengen u $ 5 per link in rekening voor het verwijderen ervan. Die dient vooraf en volledig betaald te worden. We zullen de links verwijderen binnen 28 dagen nadat uw betaling en/of duidelijke instructie is ontvangen (afhankelijk van wat later is).

Verwerkersovereenkomst

12.1 De Verwerkersovereenkomst onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een onderdeel van deze Servicevoorwaarden.

Volledige overeenkomst

13.1 De volgende Algemene Voorwaarden, evenals alle documenten waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen het geheel van onze overeenkomst met betrekking tot het behandelde onderwerp en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen, toezeggingen of voorstellen, zowel schriftelijk als gesproken. Deze voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd door middel van mondelinge uitleg of mondelinge informatie gegeven door een partij. U erkent en gaat ermee akkoord dat u, door het aangaan van deze Overeenkomst, niet hebt vertrouwd op enige andere verklaring dan die specifiek vermeld in deze algemene voorwaarden, en dat u erkent dat u geen verhaal zult hebben in het geval van een verkeerde voorstelling van zaken die niet uitdrukkelijk vermeld is in deze overeenkomst.

13.2 De Servicevoorwaarden zullen naar goeddunken van het bedrijf worden gewijzigd.

13.3 Het is uw plicht om de Servicevoorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u niet op de hoogte stellen.

Gegevensverlies

15.0 Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies, informatie of websitebestanden (inclusief afbeeldingen en tekst) als gevolg van hardware- of softwarefouten, overmacht of andere oorzaken. U stemt ermee in alle risico's te aanvaarden die verbonden zijn aan het plaatsen van de website en de eventueel benodigde gegevens. PBN Hosting SL zal hiervoor nimmer aansprakelijk zijn. Dit omvat ook wanneer uw account wordt geannuleerd wegens niet-betaling.

Gratis SEO-hulp en advies

Deze service bieden wij gratis aan bestaande klanten. Wij beperken de hulp en het advies tot 30 minuten, alles meer dan dat. Wij behouden ons het recht voor om u niet te helpen of u hiervoor een betaalde optie aan te bieden. Wij helpen u alleen verder als u in de afgelopen 30 dagen een bestelling heeft geplaatst en betaald. Buiten dat tijdsbestek kunnen wij u geen gratis advies of hulp bieden.

Alle informatie die aan u wordt verstrekt, wordt met de beste bedoelingen verstrekt. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden. Voor eventuele problemen, inkomstenderving of iets dergelijks die ontstaan ​​doordat u ons advies heeft uitgevoerd etc. U aanvaardt volledig dat onze hulp en advies precies dat is, het heeft geen contractuele of juridische basis en er kunnen geen claims tegen ons worden ingediend voor de resultaten van effecten van hetzelfde.

Bestelling Doorlooptijden

Wij streven er altijd naar om uw bestellingen zo snel mogelijk te bezorgen. We kunnen u een geschatte voltooiingsdatum geven op het moment dat u de bestelling plaatst. De exacte doorlooptijd is afhankelijk van vele factoren. Inclusief hoeveel bestellingen er al in de wachtrij staan, feestdagen, de omvang van de bestelling etc. Wij garanderen echter dat alle bestellingen binnen 28 werkdagen na betaling worden uitgevoerd. Tenzij anders medegedeeld.

SEO-diensten en linkbuilding.

Wij garanderen u dat wij ons werk altijd zullen uitvoeren op de meest professionele, snelle en veiligste manier die op dat moment voor ons bekend is. Wij zijn trots op werk van topkwaliteit. En we werken altijd volgens de hoogste normen.

U stemt er echter mee in dat u ons niet aansprakelijk stelt voor eventuele gevolgen van ons werk. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) inkomstenverlies, boetes voor zoekmachines, verwijdering uit een index of iets dergelijks. U begrijpt dat er geen gegarandeerd succes mee is SEO-services of linkbuilding. En u heeft geen recht op enige vorm van restitutie of compensatie als de werkzaamheden die wij doen niet het gewenste effect hebben. U stemt er ook mee in de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele geschillen over auteursrechten, patenten of handelsmerken die ontstaan ​​in verband met uw websites en het werk dat erop is verricht.

Als we toegang hebben gevraagd tot uw website of iets dat daarmee verband houdt (bijvoorbeeld SGR enz.) en u deze niet tijdig verstrekt. U begrijpt dat dit ons belet ons werk te doen en u begrijpt daarom dat ons werk stopt totdat wij alle gevraagde zaken hebben ontvangen. Bovendien, als we SEO-begeleiding op locatie hebben geleverd en u de werkzaamheden niet tijdig en volgens de exacte geadviseerde specificaties hebt uitgevoerd. U begrijpt ook dat wij de werkzaamheden stopzetten totdat deze volledig zijn afgerond.

Er wordt nooit restitutie verleend voor SEO-diensten of welke vorm dan ook backlink-bouwpakketten of enige andere door ons aangeboden diensten. U begrijpt dit wanneer u een bestelling bij ons plaatst. En tegelijkertijd stemt u ermee in afstand te doen van uw rechten op elke vorm van restitutie of restitutieverzoek, ongeacht wat uw lokale wetgeving bepaalt.

Wanneer u zich abonneert op een van onze diensten of deze aanschaft, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden in hun geheel.

PNB-links te koop 05 footer-logo
PBN Links For Sale is een ervaren leverancier van kluis PBN backlinks om uw ranking in zoekmachines te verbeteren, waardoor u een voorsprong heeft op uw concurrenten.
PNB-links te koop 05 footer-logo
PBN Links For Sale is een ervaren leverancier van kluis PBN en traditionele backlinks om uw ranking in zoekmachines te verbeteren, waardoor u een voorsprong heeft op uw concurrenten.
Hoog gewaardeerd op Trust Pilot

2022 © Auteursrechten PBN Links te koop